5 stappen plan

1. ASBESTINVENTARISATIERAPPORT

Een asbestinventarisatie is een onderzoek van het gebouw naar de aanwezigheid van asbest. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een hiervoor opgeleide deskundige werkzaam bij een gecertificeerd bedrijf. Een asbestinventarisatie geeft duidelijkheid of asbest in een gebouw aanwezig is, om welke soorten asbest het gaat, op welke plaatsen de toepassingen zich bevinden en de staat van het materiaal. Aan de hand van risicoklassen wordt bepaald aan welke eisen het bedrijf moet voldoen als het asbest wordt verwijderd. Een volledige asbestinventarisatie bestaat uit een deskresearch, een inspectie van het volledige gebouw in combinatie met monstername en analyse en een rapportage. Hiervoor moeten alle ruimten onderzocht zijn.
2. SLOOPMELDING

Voor het verwijderen van asbest uit een bouwwerk en/of object is een meldingsplicht bij de gemeente vereist. Deze melding moet ingediend worden met de volgende bijlage: Asbest inventarisatierapport (opgesteld door een SC-540 bedrijf) en een Werk-, en V&G plan (opgesteld door een SC-530 bedrijf). Men dient rekening te houden met een termijn van vier weken gerekend vanaf datum indienen alvorens men kan overgaan tot het uitvoering van de verwijdering.
3. VRIJBLIJVENDE OFFERTE AANVRAGEN

Crijns Asbestsanering doet U graag een vrijblijvende offerte toekomen op basis van het SC-540 asbest inventarisatierapport.
4. UITVOERING ASBESTVERWIJDERING

Crijns Asbestsanering maakt samen met U, na ontvangst van alle bescheiden, een afspraak over de uitvoering van de asbestverwijdering. Crijns Asbestsanering dient te hebben ontvangen, een kopie asbest inventarisatierapport, omgevingsvergunning en een ondergetekende offerte.

Crijns Asbestsanering verzorgt de aan- en afmelding van de werkzaamheden bij uw gemeente alsmede het bezoek van een onafhankelijk laboratorium aan het einde van de uitgevoerde werkzaamheden.
5. AFRONDING WERKZAAMHEDEN

Aan het einde van de uitgevoerde asbestverwijderingswerkzaamheden word door de verantwoordelijke Deskundige Toezichthouder Asbestsloop samen met u de opleveringsverklaring opgesteld.

Naast de factuur ontvangt u, na ontvangst van de betaling, het stortbewijs van de afgevoerde asbest en de rapportage van het onafhankelijk laboratorium.

Deze bescheiden dient u aan de gemeente te overleggen.

BEN JE ER KLAAR VOOR?

NEEM VANDAAG NOG CONTACT MET ONS OP, OF GEEF ONS JE MENING!

Copyright © Designed by Designkru. & Developed by Movaworks. All Rights Reserved.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram